AB Fredensmølle 2

Your browser doesn't support canvas!

Velkommen til andelsforeningen AB Fredensmølle 2, her kan du finde de fleste oplysninger om os. Hvis du vil vide mere så kontakt os endeligt.

Nyheder

Her kan du læse seneste nyt fra vores Facebook side.


Warning: simplexml_load_file(https://www.facebook.com/feeds/page.php?id=436078289848636&format=rss20) [function.simplexml-load-file]: failed to open stream: HTTP request failed! HTTP/1.1 404 Not Found in /var/www/abfm2.dk/public_html/index.php on line 141

Warning: simplexml_load_file() [function.simplexml-load-file]: I/O warning : failed to load external entity "https://www.facebook.com/feeds/page.php?id=436078289848636&format=rss20" in /var/www/abfm2.dk/public_html/index.php on line 141

Warning: Invalid argument supplied for foreach() in /var/www/abfm2.dk/public_html/index.php on line 144

VEDTÆGTER

Her finder du foreningens opdaterede vedtægter. Du er velkommen til at komme med forslag til eventuelle ændringer hele året rundt.

Forslag skal afleveres skriftligt til bestyrelsen med begrundelse, kontaktoplysninger samt underskrift. Behandling af ændringsforslag foregår på foreningens årlige generalforsamling, som typisk ligger i slutningen af januar.
Husk fristen for indsendelse af forslag du ønsker behandlet på generalforsamlingen.


Vedtægter

for

Andelsboligforeningen

”Fredens Mølle ll”

§ 1

Navn og hjemsted:

 

1.1                        Foreningens navn er Andelsboligforeningen ”Fredens Mølle ll”.

1.2                       Foreningens hjemsted er Københavns Kommune.

 

§ 2

Formål:

 

2.1                Foreningens formål er at erhverve, eje og administrere ejendommen, matr. Nr. 1172, 1173 og 1174 Sundbyøster.

 

§ 3

Medlemmer:

 

3.1                Som andelshaver kan med bestyrelsens godkendelse optages enhver, der bebor eller samtidig med optagelsen flytter ind i en lejlighed i foreningens ejendom og som erlægger det til enhver tid fastsatte indskud med eventuelle tillæg.

 

3.2               Som andelshaver kan endvidere med bestyrelsens godkendelse optages en person eller en juridisk person, som har købt andelen på tvangsauktion som ufyldestgjort panthaver. Denne andelshaver skal betale boligafgift og andre beløb, der opkræves af foreningen, frem til det tidspunkt, hvor andelen er videresolgt. Denne andelshaver kan ikke fremleje boligen/erhvervsandelen, har hverken stemmeret eller mulighed for at stille forslag på andelsboligforeningens generalforsamling, og skal inden 6 måneder fra auktionsdagen sælge andelen til en person, som opfylder kravene i § 3 stk. 1. Såfremt andelen ikke er solgt inden 6 måneder fra auktionsdagen, overtager andelsboligforeningen salget, og bestemmer, hvem der skal overtage andel og bolig og de vilkår, overtagelsen skal ske på, hvorefter afregning finder sted som anført i § 15.

 

3.3               Ved beboelse forstås, at andelshaveren benytter boligen til helårsbeboelse for sig og sin husstand.

 

3.4                Ved flytte ind i forstås, at andelshaveren tager boligen i brug som helårsbeboelse for sig og sin husstand.

 

3.5               Hver andelshaver må ikke benytte mere end een bolig i foreningen og er forpligtet til at bebo boligen, medmindre andelshaveren er midlertidigt fraværende på grund af sygdom, institutionsanbringelse, forretningsrejse, studieophold, ferieophold, militærtjeneste, midlertidig forflyttelse eller lignende, jf. dog §11.

 

3.6               Såfremt en udlejet bolig bliver ledig, skal bestyrelsen søge den overdraget til en person, der optages som andelshaver i overensstemmelse med stk. 1, medmindre boligen skal anvendes som bolig for en ejendomsfunktionær eller der er tale om det sidste udlejede lejemål.

 

 

 

 

§ 4

Indskud:

 

4.1                Indskud udgør kr. 125 pr. kvm. for alle, således som denne er fastsat ved stiftelsen.

 

4.2                Indskuddet skal betales kontant, idet dog beboerne, der indtræder ved stiftelsen, kan modregne depositum, forudbetaling og indestående på indvendig vedligeholdelseskonto.

 

4.3                Ved optagelsen af en ny andelshaver efter stiftelsen skal der udover indskud indbetales et tillægsbeløb, således at indskud plus tillægsbeløb svarer til den pris, som efter § 14 godkendes for andel og lejlighed.

 

§ 5

Hæftelse:

 

5.1                Andelshaverne hæfter alene med deres indskud for forpligtelser foreningen vedrørende, jf. dog stk. 2.

 

5.2               For de lån i kreditforeninger eller pengeinstitutter, der optages i forbindelse med stiftelsen eller efter stiftelsen i henhold til lovlig vedtagelse på generalforsamlingen, og som er sikret ved pantebrev eller håndpant i ejerpantebrev i foreningens ejendom, hæfter andelshaverne uanset stk. 1 personligt og solidarisk, såfremt kreditor har taget forbehold herom.

 

5.3               En fratrædende andelshaver eller hans bo hæfter for den solidariske forpligtelse efter stk. 1 og stk. 2, indtil ny godkendt andelshaver overtager lejligheden og dermed er indtrådt i forpligtelsen.

 

§ 6

Andel:

 

6.1                Andelshaverne har andel i foreningens formue i forhold til deres indskud. Generalforsamlingen er kompetent til at foretage regulering af andelene, således at det indbyrdes forhold mellem andelene kommer til at svare til boligens lejeværdi.

 

6.2               Andelen kan kun overdrages eller på anden måde overføres til andre i overensstemmelse med reglerne i §§ 13-19.

 

6.3               For andelen udstedes andelsbevis, der lyder på navn. Bortkommer andelsbeviset, kan bestyrelsen udstede et nyt, der skal angive, at det træder i stedet for bortkommet andelsbevis.

 

§ 7

Boligaftale:

 

7.1                Foreningen kan efter generalforsamlingens bestemmelser med hver andelshaver oprette en boligaftale, der indeholder bestemmelser om lejlighedens brug m.v. Indtil generalforsamlingen vedtager andet, anvendes som boligaftale sædvanlig lejekontrakt med de ændringer, der følger af disse vedtægter og generalforsamlingens beslutninger.

 

7.2                En bolig må udelukkende benyttes til beboelse og ikke til erhverv i nogen form.

 

§ 8

Boligafgift:

 

8.1                Boligafgiftens størrelse fastsættes til enhver tid bindende for alle andelshavere af generalforsamlingen.

 

8.2               Det indbyrdes forhold mellem boligafgiftens størrelse for de enkelte boliger fastsættes, således at fordelingen sker i samme forhold som andelshavernes andel i foreningens formue, jf. § 6.

 

§ 9

Vedligeholdelse:

 

9.1                En andelshaver er forpligtet til at foretage al vedligeholdelse inde i boligen, bortset fra vedligeholdelsen af fælles forsynings- og afløbsledninger og bortset fra udskiftning af hoved- og bagdøre samt vinduer og udvendige døre. En andelshavers vedligeholdelsespligt omfatter også eventuelle nødvendige udskiftninger af bygningsdele og tilbehør til boligen, såsom fx udskiftning af gulve og køkkenborde. En andelshavers vedligeholdelsespligt omfatter også forringelser, som skyldes slid og ælde.

 

9.2               En andelshaver er endvidere forpligtet til at vedligeholde andre lokaler eller områder, som er knyttet til boligen med særskilt brugsret for andelshaveren. Såsom pulterrum, kælderrum, altaner, terrasser, have og lign. For så vidt angår rum og områder i bygningen omfatter vedligeholdelsespligten dog kun vedligeholdelse af indvendige overflader. Generalforsamlingen kan fastsætte nærmere regler for vedligeholdelsen af sådanne områder.

 

9.3               En andelshaver har desuden pligt til at foretage andre indvendige eller udvendige vedligeholdelsesarbejder, som efter generalforsamlingsvedtagelse er pålagt andelshaverne.

 

9.4                Andelsboligforeningen er forpligtet til at foretage al anden vedligeholdelse, herunder af bygninger, skuer og carporte samt fælles anlæg. Vedligeholdelsen skal udføres i overensstemmelse med en eventuel fastlagt vedligeholdelsesplan.

 

9.5               Såfremt en andelshaver groft forsømmer sin vedligeholdelsespligt, kan bestyrelsen kræve nødvendig vedligeholdelse foretaget indenfor en nærmere fastsat frist. Foretages den nødvendige vedligeholdelse ikke inden fristens udløb, kan andelshaveren ekskluderes af foreningen og brugsretten bringes til ophør med 3 måneders varsel, jf. § 21.

 

9.6               Ved indflytning og fraflytning betaler hhv. indflytter og fraflytter et gebyr til foreningen.

                    Gebyrets størrelse fastsættes til enhver tid af foreningens bestyrelse og skal tjene til dækning af ekstra vedligeholdelsesomkostninger af trappeopgange m.v.

 

§ 10

Forandringer:

 

10.1              En andelshaver er berettiget til at foretage forandringer inde i boligen. Forandringerne skal anmeldes skriftligt for bestyrelsen senest tre uger inden den bringes til udførelse. Bestyrelsen kan give indsigelse efter stk. 3, hvilket skal ske inden tre uger efter anmeldelsen, og iværksættelse af forandringen skal da udskydes, indtil der er opnået enighed med bestyrelsen, eller det er fastslået, at indsigelsen er uberettiget.

 

10.2              Alle forandringer skal udføres håndværksmæssigt forsvarligt og i overensstemmelse med kravene i byggelovgivningen, lokalplaner og andre offentlige forskrifter.

 

10.3              Bestyrelsen er ikke ansvarlig for anmeldte eller godkendte forandringers forsvarlighed og lovlighed. I tilfælde, hvor byggetilladelse kræves efter byggelovgivningen eller tilladelse efter andre offentlige forskrifter, skal tilladelsen desuden forevises for bestyrelsen, inden arbejdet iværksættes, og efterfølgende skal ibrugtagningsattest forevises.

10.4              En andelshaver har ret til at sammenlægge sin lejlighed med max. en over/underbo eller en nabo i samme opgang under hensyntagen til gældende regler i Boligreguleringsloven m.v. Andelshavere skal søge bestyrelsen om mulighed for at sammenlægge lejlighederne. Lejlighederne må efter sammenlægningen minimum andrage 75 m2 og max. 150 m2 og efter sammenlægning af tre eller flere lejligheder minimum 95 m2. I lejligheder hvor brandmur afskiller boligerne er der ikke mulighed for sammenlægning.

 

                    Efter sammenlægningen må den sammenlagte andel kun have én postadresse, og alene den hoveddør, der benyttes, må have brevsprække, navneskilt o.l. Facaden/hoveddørene på hovedtrappen må ikke ændres, men benyttes kun den ene dør skal der opsættes et skilt om, hvilken dør der er blændet af hensyn til brandmyndighederne. Hvis den ene dør til bagtrappen blændes, skal den tilmures og i overensstemmelse med byggemyndighederne i Københavns Kommune ”Centret for Byggeri og bolig”.

 

                    Loftrum følger lejlighederne. Den sammenlagte andel skal minimum have et køkken og et toilet/bad. Når en andelshaver har overtaget en anden andel med henblik på sammenlægningen, må byggeperioden max. tage et år. Inden et år efter køb af sammenlægningslejligheden, skal der foreligge en færdigmeddelelse af ombygningsarbejdet, som skal indsendes til Københavns Kommune.

 

                    Køber har selv ansvaret for at søge alle bygge godkendelser for sammenlægningen i Københavns Kommune. Køber afholder alle udgifter ved sammenlægningen. Når sammenlægningen er tilendebragt og ibrugtagningstilladelsen er udstedt, udfærdiges et nyt andelsbevis. De sammenlagte andele betragtes herefter som én andel med én stemme på generalforsamlingen. Sammenlagte andele kan ikke opdeles på ny. Såfremt betingelserne for sammenlægningen ikke opfyldes – uanset hvilken grund – kan bestyrelsen disponere efter reglerne i § 17 og § 22.

 

§ 11

Fremleje:

 

11.1              En andelshaver må hverken helt eller delvis overlade brugen af boligen til andre end medlemmer af sin husstand, medmindre han er berettiget dertil efter stk. 2 og stk. 3.

 

11.2              En andelshaver er berettiget til at fremleje eller udlåne sin andelslejlighed i indtil 2 år, når andelshaverens fravær er midlertidigt og skyldes sygdom, forretningsrejse, studieophold, midlertidig forflyttelse, institutionsanbringelse, militærtjeneste el. lign. Andre begrundelser kan forelægges bestyrelsen, som herefter vil tage stilling til, om fremleje kan godkendes. Bestyrelsen skal under alle omstændigheder godkende fremlejetageren og betingelserne for fremlejemålet. Det samlede antal beboere i andelslejligheden må på intet tidspunkt overstige antallet af beboelsesrum.  

 

                    En andelshaver, som fremlejer sin andelslejlighed, hæfter til enhver tid for fremlejetagers adfærd i ejendommen, og fremlejer skal sikre sig, at fremlejetager er bekendt med – og overholder – foreningens vedtægter og husorden. En andelshaver, som fremlejer sin andelslejlighed, skal stille garanti overfor andelsboligforeningen ved at indbetale et beløb svarende til tre måneders boligafgift inkl. forbrug. Beløbet deponeres hos andelsforeningens administrator og tilbagebetales, når fremlejetager er fraflyttet andelen og andelshaveren igen har taget bopæl i andelen.

                    Fremlejekontrakt skal for andelshaverens regning udarbejdes af til den enhver tid værende administrator og godkendes af foreningens bestyrelse, før fremlejetagers indflytning må ske. Den fremlejende andelshaver skal til enhver tid oplyse administrator om sin bopæl, evt. telefon og mailadresse.

 

11.3              Fremleje eller lån af enkelte værelser kan tillades af bestyrelsen på de af den fremsatte betingelse.

 

§ 12

Husorden:

 

12.1              Generalforsamlingen kan til enhver tid bindende for alle andelshavere fastsætte regler for husorden, husdyr m.v.

 

12.2              Bestemmelser om husdyrhold m.v. kan dog ændres således, at bestående rettigheder bibeholdes indtil dyrets død.

 

§ 13

Overdragelser:

 

13.1              Ønsker en andelshaver at fraflytte sin bolig, er han berettiget til at overdrage sin andel efter reglerne i § 13.2 til en anden, der bebor eller samtidig med overdragelsen flytter ind i boligen. Bestyrelsen skal godkende den nye andelshaver, men nægtes godkendelse, skal en skriftlig begrundelse gives senest 3 uger efter, at bestyrelsen har modtaget skriftlig meddelelse om, hvem der indstilles.

 

13.2              Fortrinsret til at overtage en andel og lejlighed skal gives i nedenstående rækkefølge:

 

A)   Den, der indstilles af andelshaveren, såfremt overdragelsen sker i forbindelse med bytning af bolig, eller til børn, børnebørn, forældre, bedsteforældre eller søskende eller til en person, der har haft fælles husstand med andelshaveren i mindst det seneste år før overdragelsen. Dette forudsætter dog, at den sælgende andelshaver fraflytter foreningen og ikke blot flytter internt.

 

B)   Naboen på samme etage. Dernæst over/underbo. Den over/underbo med bedst anciennitet på den interne venteliste har fortrinsret (efter nabo).

 

C)   Andre andelshavere, der er indtegnet på en venteliste hos bestyrelsen, således at den, der først er indtegnet på ventelisten, går forud for de senere indtegnede. Fortrinsretten i henhold til første punktum er dog betinget af, at den fortrinsberettigede andelshavers bolig frigøres, således at indstillingsretten vedrørende den således ledigblevne bolig overlades til den fraflyttende andelshaver.

 

D)   Andre personer, der er indtegnet på en venteliste hos bestyrelsen. Den, der er først indtegnet på ventelisten, går forud for de senere indtegnede. Bestyrelsen kan fastsætte, at de indtegnede én gang årligt skal bekræfte deres ønsker om at stå på ventelisten, idet de ellers kan slettes. Hver andelshaver har mulighede for at skrive 1 person på ventelisten, såfremt andelshaveren har boet i foreningen i minimum 2 år. Hvis andelshaverens anbefalede person ikke ønsker at stå på den eksterne venteliste eller får tildelt en lejlighed, får andelshaveren mulighed for at skrive en ny person på ventelisten – men denne kommer så bagerst i køen. Ved første opskrivning vil der blive skrevet op efter anciennitet. Første opskrivning vil blive foretaget i marts måned 2005.  Som aktiv boligsøger på den eksterne venteliste vil man, såfremt man afslår 3 tilbudte lejligheder, blive overført til passiv boligsøger, men stadig beholde sin plads på ventelisten, i en periode på minimum 1 år, hvorefter man såfremt man ønsker det, selv skal melde sig aktiv igen.

 

E)   Andre, der indstilles af den fraflyttende andelshaver.

 

§ 14

Pris:

14.1   Prisen for andel og bolig skal godkendes af bestyrelsen, som desuden skal godkende eventuelle    aftaler efter § 14.2. Bestyrelsen kan kun godkende en rimelig pris og højst et beløb opgjort efter            nedenstående retningslinier.

A)  Værdien af andelen i foreningens formue sættes til den pris med eventuel prisudvikling, som           senest er godkendt af generalforsamlingen for tiden indtil næste årlige generalforsamling.   Andelens pris og eventuelle prisudvikling fastsættes under iagttagelse af reglerne i                   andelsboligforeningsloven og i øvrigt under hensyn til værdien af foreningens ejendom og            andre aktiver, samt størrelsen af foreningens gæld. Generalforsamlingens prisfastsættelse er           bindende, selvom der lovligt kunne have været fastsat en højere pris.

B)  Værdien af forbedringer, jf. § 10, ansættes til anskaffelsesprisen med fradrag af eventuelle                          værdiforringelser på grund af alder og slitage.

C)  Værdien af inventar, der særskilt tilpasset eller installeret i boligen, fastsættes under hensynstagen til anskaffelsespris, alder og slitage.

D)  Såfremt lejlighedens vedligeholdelsesstand er usædvanlig god eller mangelfuld beregnes pristillæg respektive prisnedslag under hensyn hertil.

14.2              Værdiansættelse og fradrag efter stk. 1 litra B-D fastsættes efter en konkret vurdering med              udgangspunkt i det forbedringskatalog og de værdiforringelseskurver, der er fastlagt af   Andelsboligforeningernes Fællesrepræsentation som vejledende. Anskaffelsesprisen for eget            arbejde ansættes til den svendeløn, ekskl. avance og offentlige afgifter, som et tilsvarende stykke            arbejde ville have kostet. Såfremt boligen er udstyret med hårde hvidevarer eller husholdningsmaskiner, der tilhører andelsboligforeningen, men skal vedligeholdes og fornyes af andelshaveren, beregnes tillæg respektive nedslag efter litra D under hensynstagen til maskinernes alder og forventede normal levetid.

14.3              Såfremt der samtidig med overdragelsen af andel og bolig overdrages løsøre eller indgås anden retshandel, skal vederlaget sættes til værdien i fri handel. Erhverver skal indtil overdragelsesdagen frit kunne afvise eller fortryde løsørekøbet eller retshandlen. Bestyrelsen skal godkende vederlaget og de øvrige aftale vilkår.

14.4              Fastsættelsen af prisen for forbedringer, inventar og løsøre sker på grundlag af en opgørelse udarbejdet af den fraflyttende andelshaver. Og fastsættes af en af andelsboligforeningens bestyrelse godkendt professionel vurderingsmand, som skal være bekendt med andelsboligforhold. I forbindelse hermed indhenter sælger tillige el- og vvs-check fra en af andelsboligforeningens bestyrelse godkendte el- og vvs-installatør. Udgifterne til vurderingsmand og indhentelse af el- og vvs-check afholdes af sælger.

14.5              Såfremt der opstår uenighed mellem overdrageren, erhververen eller bestyrelsen om fastsættelse af pris for forbedringer, inventar, løsøre eller eventuelle pristillæg eller nedslag for vedligeholdelsestand, fastsættes prisen af en voldgiftsmand, der skal være særlig sagkyndig med hensyn til de spørgsmål, voldgiften angår, og som udpeges af Andelsboligforeningens Fællesrepræsentation. Voldgiftsmanden skal indkalde parterne til besigtigelse og udarbejde en vurderingsrapport, hvor prisberegningen specificeres og begrundes. Voldgiftsmandens vurdering er endelig og bindende for alle parterne. Voldgiftsmanden fastsætter selv sit honorar og træffer bestemmelse om, hvorledes omkostningerne ved voldgiften skal fordeles mellem parterne eller eventuelt pålægges én part fuldt ud, idet der herved skal tages hensyn til, hvem af parterne der har fået medhold ved voldgiften.

§ 15

Fremgangsmåde:

 

15.1              Mellem sælger og køber oprettes en skriftlig overdragelsesaftale, der forsynes med bestyrelsens påtegning om godkendelse. Inden aftalens indgåelse skal køber have udleveret et eksemplar af andelsboligforeningens vedtægter, seneste årsregnskab og budget samt opstilling af købesummens beregning med specifikation af prisen for andelen, forbedringer, inventar og løsøre, samt eventuelle pristillæg eller nedslag for vedligeholdelsesstand. Køber skal endvidere inden aftalens indgåelse skriftligt gøres bekendt med andelsboligforeningslovens bestemmelse om prisfastsættelse og om straf.

 

15.2             Alle vilkår for overdragelsen skal godkendes af bestyrelsen, der kan bestemme, at overdragelsen skal oprettes på en standartformular. Foreningen kan hos sælger og/eller køber opkræve et gebyr.

 

15.3             Overdragelsessummen skal, senest 2 uger før overdragelsesdagen, indbetales kontant til foreningen, som efter fradrag af sine tilgodehavender og nødvendigt beløb til indfrielse af et eventuelt garanteret lån med henblik på frigivelse af garanti – afregner provenuet først til eventuelle rettighedshavere, herunder pant- og udlægshavere, og dernæst den fraflyttende andelshaver.

 

15.4              Bestyrelsen er ved afregning overfor den fraflyttende andelshaver berettiget til at tilbageholde et beløb til sikkerhed for betalingen af ikke forfalden boligafgift og efterbetaling af varmeudgifter og lignende. Såfremt afregningen sker inden fraflytning, er foreningen endvidere berettiget til at tilbageholde et skønsmæssigt beløb til dækning af køberens evt. krav i anledning af mangler konstateret ved overdragelsen.

 

15.5             Senest 14 dage efter køberens overtagelse af lejligheden, skal denne med bestyrelsen gennemgå lejligheden for at konstatere eventuelle mangler ved lejlighedens vedligeholdelsestilstand eller ved forbedringer, inventar og løsøre, der er overtaget i forbindelse med lejligheden. Såfremt køberen forlanger prisnedslag for sådanne mangler, kan bestyrelse, hvis forlangendet skønnes rimeligt, tilbageholde et tilsvarende beløb ved afregning til sælgeren, således at beløbet først udbetales, når det ved dom eller forlig mellem parterne er fastslået, hvem det tilkommer.

 

15.6             Overdragelsessummen med eventuelle fradrag, som nævnt i stk. 3-5, skal afregnes senest 3 uger efter overtagelsesdagen, forudsat at beløbet er modtaget fra køberen.

 

§16

Garanti for lån:

 

16.1              I tilfælde af, at foreningen i henhold til tidligere regler i vedtægterne og andelsboligforeningsloven har afgivet garanti for lån til delvis finansiering af en overdragelsessum og låntager ikke betaler renter og afdrag rettidig, skal långiver underrette foreningen skriftligt om restancen. Bestyrelsen skal i så fald sende skriftligt påkrav til låntager om berigtigelse af restancen inden en angiven frisk på mindst 4 dage. Såfremt restancen berigtiges inden fristens udløb, skal långiver være forpligtet til at lade lånet blive stående som oprindeligt aftalt. Såfremt restancen ikke berigtiges inden fristens udløb, kan bestyrelsen ekskludere låntageren af foreningen og bringe hans brugsret til ophør i overensstemmelse med reglerne i § 21 om eksklusion.

 

16.2             Långiver kan først rejse krav mod foreningen i henhold til garantien, når overdragelsessummen for salg af boligen er indbetalt, men dog senest 6 måneder efter, at skriftlig underretning om restancen er givet. Garantien kan kun gøres gældende for det beløb, som restgælden efter låneaftalen skulle udgøre, da underretningen om restancen blev givet, med tillæg af 6 foregående månedsydelser og med tillæg af rente af de nævnte beløb.

 

§ 17

Ubenyttede boliger:

 

17.1              Har en andelshaver ikke, inden for 3 måneder efter at være fraflyttet sin bolig, indstillet en anden i sit sted, eller er overdragelsen aftalt i strid med bestemmelserne herom, bestemmer bestyrelsen, hvem der skal overtage andel og bolig, og de vilkår overtagelsen skal ske på, hvorefter afregning finder sted som anført i § 15.

 

§ 18

Dødsfald:

 

18.1              I tilfælde af en andelshavers død, skal den pågældende eventuelle ægtefælle eller samlever være berettiget til at fortsætte medlemskab og beboelse af boligen.

 

18.2             Hvis der ikke efterlades ægtefælle eller denne ikke ønsker at benytte sin ret, kan andel og bolig overtages af nedennævnte, idet der gives fortrinsret i den nævnte rækkefølge.

 

A)   Samlever, som indtil dødsfaldet havde haft fælles husstand med den afdøde mindst 3 måneder.

                    

B)   Andre personer, som indtil dødsfaldet havde haft fælles husstand med den afdøde i mindst 3 måneder.

 

C)   Afdødes børn, børnebørn, forældre og bedsteforældre.

 

D)   Personer, som af den afdøde over for bestyrelsen var anmeldt som berettiget til andel og bolig ved hans død.

                    

                    Køberen skal også i disse tilfælde godkendes af bestyrelsen.

 

18.3             Ved dødsboets overdragelse af andelsboligen til de efter forudgående stykker berettigede personer finder §§ 14-16 tilsvarende anvendelse. Ved arveudlæg til en af de efter forudgående stykker berettigede personer finder §§ 14 og 15 tilsvarende anvendelse, dog bortset fra § 15, stk. 3-6 om indbetaling og afregning, idet køberen i disse tilfælde indtræder i afdødes forpligtelser over for foreningen og eventuelt långivende pengeinstitut.

 

18.4              Boligen skal overtages efter disse regler eller fraflyttes senest den 1. i den måned, der indtræder næstefter 3 måneders dagen for dødsfaldet. Er ingen ny andelshaver indtrådt forinden, bestemmer bestyrelsen, hvem der skal overtage andel og bolig og de vilkår, som overtagelsen skal ske på, hvorefter det indkomne beløb afregnes til boet efter reglerne i § 15.

 

§ 19

Samlivsophævelse:

 

19.1              Ved ophævelse af samliv mellem ægtefæller er den af parterne, der efter deres egen eller myndighedernes bestemmelser bevarer retten til boligen, berettiget til at fortsætte medlemskab og beboelse af boligen.

19.2             Reglen i stk. 1 finder tilsvarende anvendelse ved ophævelse af samlivsforhold i øvrigt, såfremt den person, der i henhold hertil skal overtage andel og bolig, har haft fælles husstand med andelshaveren i mindst det seneste år før samlivsophævelsen.

 

19.3             Ved ægtefælles fortsættelse af medlemskab og beboelse af boligen skal begge ægtefæller være forpligtet til at lade fortsættende ægtefælle overtage andel gennem skifte eller overdragelse. Ved overdragelse i henhold hertil eller ved overdragelse i henhold til § 19 stk. 2 finder §§ 14-16 tilsvarende anvendelse. Ved fortsættende ægtefælles overtagelse gennem ægtefælleskifte finder §§ 14 og 15 tilsvarende anvendelse, dog bortset fra § 15, stk. 3-6 om indbetaling og afregning, idet fortsættende ægtefælle i disse tilfælde indtræder, i tidligere andelshavers forpligtelser over for foreningen og eventuelle långivende pengeinstitut.

 

§ 20

Opsigelse:

 

20.1             En andelshaver kan ikke opsige sit medlemskab af foreningen og brugsret til boligen, men kan alene udtræde efter reglerne i §§ 13-19 om overførsel af andelen.

 

§ 21

Eksklusion:

 

21.1              I følgende tilfælde kan en andelshaver ekskluderes af foreningen og brugsretten bringes til ophør af bestyrelsen:

 

A)   Såfremt en andelshaver trods påkrav ikke betaler eventuelle resterende indskud, boligafgift eller andre skyldige beløb af enhver art.

 

B)   Såfremt en andelshaver trods påkrav ikke betaler skyldige renter og afdrag for lån i pengeinstitut, for hvilket foreningen har ydet garanti, jf. § 16, stk. 4.

 

C)   Såfremt en andelshaver groft forsømmer sin vedligeholdelsespligt og trods påkrav ikke foretager den nødvendige vedligeholdelse inden udløbet af en fastsat frist, jf. § 9.

 

D)   Såfremt en andelshaver optræder til alvorlig skade eller ulempe for foreningens virksomhed eller andre andelshavere.

 

E)   Såfremt en andelshaver i forbindelse med overdragelse af andelen betinger sig en større pris end godkendt af bestyrelsen.

 

F)    Såfremt en andelshaver gør sig skyldig i forhold, svarende til de, der efter lejelovens bestemmelser berettiger udlejeren til at ophæve lejemålet.

 

21.2             Efter eksklusion bestemmer bestyrelsen, hvem der skal overtage andel og bolig, og der forholdes         som bestemt i § 17.

 

§ 22

Ledige boliger:

 

22.1             I tilfælde, hvor der skal ske overdragelse af en bolig, der tidligere har været udlejet, eller hvor den   tidligere andelshaver har mistet sin indstillingsret efter § 17, § 18 eller § 21, eller har overgivet sin           indstillingsret til bestyrelsen, skal bestyrelsen ved udpegning af ny andelshaver gå frem efter          reglerne i § 13, stk.2 B og C. Såfremt ingen kandidater indstilles, afgør bestyrelsen frit, hvem der skal overtage boligen.

 

§ 23

Generalforsamling:

 

23.1             Foreningens højeste myndighed er generalforsamlingen.

 

23.2             Den ordinære generalforsamling afholdes hvert år inden 4 måneder efter regnskabsårets udløb            med følgende dagsorden:

 

1)    Valg af dirigent

2)   Bestyrelsens beretning

3)   Forelæggelse af årsregnskab og eventuel revisionsberetning samt godkendelse af årsregnskabet

4)    Forelæggelse af drift- og likviditetsbudget til godkendelse og beslutning om eventuel ændring af boligafgiften

5)   Forslag

6)   Valg til bestyrelsen

7)    Eventuelt

 

23.3             Ekstraordinær generalforsamling afholdes, når en generalforsamling eller flertal af bestyrelsens medlemmer eller ¼ af andelshaverne eller administrator forlanger det med angivelse af dagsorden.

 

§ 24

Indkaldelse:

 

24. 1             Generalforsamlingen indkaldes skriftligt – eller elektronisk – med 14 dages varsel, der dog ved ekstraordinær generalforsamling om nødvendigt kan forkortes til 8 dages varsel. Indkaldelsen skal indeholde dagsorden for generalforsamlingen. Datoen for afholdelse af ordinær generalforsamling, og om muligt ekstraordinær generalforsamling, skal bekendtgøres ved brev, opslag eller elektronisk 4 uger før.”

 

24.2             Forslag, som ønskes behandlet på generalforsamlingen, skal være formanden i hænde senest 8 dage før generalforsamlingen.

 

24.3             Et forslag kan kun behandles på en generalforsamling, såfremt det enten er nævnt i indkaldelsen eller andelshaverne ved opslag eller på lignende måde senest 4 dage før generalforsamlingen er gjort bekendt med, at det kommer til behandling.

 

24.4              Adgang til at deltage i og tage ordet på generalforsamlingen samt at stille forslag har enhver andelshaver og dennes ægtefælle eller et myndigt husstandsmedlem. De(n) adgangsberettigede kan ledsages af en professionel eller personlig rådgiver. Administrator og revisor, samt personer der er indbudt af bestyrelsen, har ligeledes adgang til at deltage i og tage ordet på generalforsamlingen.

 

24.5             Hver andel giver én stemme. En andelshaver kan kun give fuldmagt til sin ægtefælle eller et myndig husstandsmedlem, eller til en anden andelshaver. En andelshaver kan dog kun afgive én stemme i henhold til fuldmagt.

 

§ 25

Flertal:

 

25.1             Generalforsamlingen tager beslutning ved simpelt flertal, undtagen hvor det drejer sig om beslutninger som nævnt i stk. 2-4. Dog skal altid mindst 1/5 af samtlige mulige stemmer være repræsenteret.

 

25.2             Forslag om vedtægtsændringer, om nyt indskud, om regulering af det indbyrdes forhold mellem boligafgiften, eller om iværksættelse af forbedringsarbejde eller istandsættelsesarbejde, hvis finansiering kræver forhøjelse af boligafgiften med mere en 25 %, eller om henlæggelse til sådanne med et beløb, der overstiger 25 % af den hidtidige boligafgift, kan kun vedtages på en generalforsamling, hvor mindst 2/3 af samtlige mulige stemmer er repræsenteret, og med et flertal på mindst 2/3 af ja og nej stemmer. Er ikke mindst 2/3 af samtlige mulige stemmer repræsenteret på generalforsamlingen, men opnås et flertal på mindst 2/3 af ja og nej stemmer for forslaget, kan der indkaldes til ny generalforsamling, og på denne kan da forslaget endeligt vedtages med et flertal på mindst 2/3 ja og nej stemmer, uanset hvor mange stemmer der er repræsenteret.

 

25.3             Ændring af vedtægternes § 5 kræver dog samtykke fra de kreditorer overfor hvem andelshaverne hæfter personligt.

 

25.4             Forslag om salg af fast ejendom eller om foreningens opløsning, kan kun vedtages med et flertal på mindst ¾ af samtlige mulige stemmer. Er ikke mindst ¾ af samtlige mulige stemmer repræsenteret på generalforsamlingen, men opnås et flertal på ¾ af de repræsenterede stemmer for forslaget, kan der indkaldes til ny generalforsamling, og på denne kan da forslaget endeligt vedtages med et flertal på mindst ¾ af de repræsenterede stemmer, uanset hvor mange stemmer der er repræsenteret.

 

§ 26

Dirigent mv.:

 

26.1             Generalforsamlingen vælger selv dirigent.

 

26.2             Sekretæren skriver protokollat for forsamlingen. Protokollatet underskrives af dirigenten og hele bestyrelsen. Protokollatet eller tilsvarende information om det på generalforsamlingen passerede, skal tilstilles andelshaverne senest én måned efter generalforsamlingens afholdelse.

 

§ 27

Bestyrelsen:

 

27.1              Generalforsamlingen vælger en bestyrelse til at varetage den daglige ledelse af foreningen og udføre generalforsamlingens beslutninger.

 

§ 28

Bestyrelsesmedlemmer:

 

28.1             Bestyrelsen består af en formand og yderligere 2-4 øvrige bestyrelsesmedlemmer efter generalforsamlings bestemmelse.

 

28.2             Formanden vælges af generalforsamlingen for to år ad gangen.

 

28.3             De øvrige bestyrelsesmedlemmer vælges af generalforsamlingen for to år ad gangen, således at halvdelen af bestyrelsen afgår ved hver ordinær generalforsamling.

 

28.4             Generalforsamlingen vælger desuden for et år ad gangen en eller to bestyrelsessuppleanter med angivelse af deres rækkefølge.

 

28.5             Som bestyrelsesmedlem eller – suppleant kan vælges andelshavere, disses ægtefæller samt myndige husstandsmedlemmer. Som bestyrelsesmedlem eller – suppleant kan kun vælges én person fra hver husstand og kun én person, der bebor andelsboligen. Genvalg kan finde sted.

 

28.6             Bestyrelsen konstituerer sig selv med en næstformand og evt. med en kasserer og/eller en sekretær.

 

28.7             Såfremt et bestyrelsesmedlem fratræder i valgperioden, indtræder suppleanten i bestyrelsen for tiden indtil næste ordinære generalforsamling. Ved formandens fratræden fungerer næstformanden i formandens sted indtil næste ordinære generalforsamling. Såfremt antallet af bestyrelsesmedlemmer ved fratræden bliver mindre end tre, indkaldes generalforsamlingen til nyvalg af bestyrelsen for tiden indtil næste ordinære generalforsamling.

 

§ 29

Møder:

 

29.1             Et bestyrelsesmedlem må ikke deltage i behandlingen af en sag, såfremt han eller en person, som han er beslægtet eller besvogret med eller har lignende tilknytning til, kan have særinteresser i sagens afgørelse.

 

29.2             Sekretæren skriver protokollat for bestyrelsesmøder. Protokollatet underskrives af hele bestyrelsen.

 

29.3             I øvrigt bestemmer bestyrelsen selv sin forretningsgang.

 

§ 30

Tegningsret:

 

30.1             Foreningen tegnes af formanden og to andre bestyrelsesmedlemmer i foreningen.

§ 31

Administration:

 

31.1              Generalforsamlingen kan vælge at benytte en administrator til at forestå ejendommens almindelige og juridiske forvaltninger. Generalforsamlingen kan til enhver tid afsætte administrator. Bestyrelsen træffer nærmere aftaler med administrator om hans opgaver og beføjelser.

 

31.2             Såfremt generalforsamlingen ikke har valgt nogen administrator, varetager bestyrelsen ejendommens administration, og reglerne i nærværende stk. 3 og 4 finder da anvendelse.

 

31.3             Bortset fra en mindre kassebeholdning hos et bestyrelsesmedlem, skal foreningens midler indsættes på særskilt konto i et pengeinstitut eller i Girobank, fra hvilken konto der kun skal kunne fortage hævninger ved underskrift fra to bestyrelsesmedlemmer i foreningen. Alle indbetalinger til foreningen, være sig boligafgift, leje, indbetaling i forbindelse med overdragelse af andele eller andet, skal ske direkte til en sådan konto, ligesom også modtagne checks og postanvisninger skal indsættes direkte på en sådan konto.

 

31.4              Bestyrelsen kan helt eller delvis overlade bogføring, opkrævning af boligafgift, varetagelse af lønningsregnskab og udbetaling af fast (periodisk) betalinger, til et pengeinstitut eller et statsautoriseret eller registreret revisionsfirma. I det omfang en sådan overladelse ikke er sket, skal bestyrelsen af sin midte vælge en regnskabsfører, der er ansvarlig for bogholderi, opkrævninger, lønningsregnskab og periodiske udbetalinger.

 

31.5             Som sikkerhed for bestyrelsesmedlemmernes økonomiske ansvar over for foreningen, andelshavere og tredjemand, tegner foreningen sædvanlig ansvars- og besvigelsesforsikring. Forsikringssummens størrelse skal oplyses i en note i årsregnskabet.

 

 

§ 32

Regnskab:

 

32.1             Foreningens årsregnskab skal udarbejdes i overensstemmelse med god regnskabsskik og underskrives af administrator og hele bestyrelsen. Regnskabsåret løber fra 1.10 til 30.9.

 

32.2             I forbindelse med udarbejdelse af årsregnskab udarbejdes forslag fra bestyrelsen til den pris og eventuelle prisudvikling på andelene, som kan godkendes af generalforsamlingen for tiden indtil næste årlige generalforsamling, jf. § 14. Forslaget anføres som note til regnskabet.

 

32.3             Som note til regnskabet oplyses summen af de garantier, der er givet efter § 16.

 

32.4             Hvert år medtages i resultatopgørelsen et beløb til henlæggelse i en fond som en særlig post. Fonden kan efter generalforsamlingens bestemmelse anvendes til vedligeholdelse, genopretning, forbedringer og/eller fornyelser. Beløbets størrelse fastsættes hvert år af generalforsamlingen. Det i fonden opsparede beløb kan ikke medregnes ved beregning af andelsværdien.

 

§ 33

Revision:

 

33.1             Generalforsamlingen vælger en statsautoriseret eller registreret revision til at revidere årsregnskabet. Revisor skal føre revisionsprotokol.

 

§ 34

 

34.1              Det reviderede, underskrevne årsregnskab samt forslag til drift- og likviditetsbudget udsendes til andelshaverne samtidig med indkaldelsen til den ordinære generalforsamling.

 

§ 35

Opløsning:

 

35.1             Opløsningen ved likvidation forestås af to likvidatorer, der vælges af generalforsamlingen.

 

35.2             Efter realisation af foreningens aktiver og betaling af gælden, deles den resterende formue mellem de til den tid værende andelshavere i forhold til deres andels størrelse.

 

 

Således vedtaget på foreningens generalforsamling den 28. februar 2005.

 

Ændret på den ordinære generalforsamling den 1. februar 2010 og senest på den ordinære generalforsamling den 27. januar 2015.


REFERATER

Her finder du referater fra bestyrelsensmøder samt fra den årlige generalforsamling.

Bestyrelsesmøde referater

Generalforsamlings referater

HÅNDVÆRKERE

Formålet med at have fast tilknyttede håndværkere er:

  • - kendskab til ejendommen hvilket giver mindre tidsspilde
  • - hurtig service i nødstilfælde
  • - konsistent kvalitet i det arbejde der udføres

Foreningens bestyrelse foretager løbende tilsyn med de valgte håndværkere, bl.a gennem besigtigelse af udført arbejde, og gennemgang af fakturaer.


fra den gamle hjemmeside.jpg

   Foreningens håndværkerliste: (januar 2020)

Varme, Vand og Sanitet:         

Vest VVS

Tlf: 4230-3030    mail: info@vestvvs.dk

Elektriker:

Finn L. Davidsen A/S

tlf: 7012-2020    mail: torben@fld.dk

Vicevært: Jan Rostock

JR Servicefirma

tlf. 21 20 30 03   mail: jan@jr-servicefirma.dk

Murer:

Foreningen har pt ikke en fast tilknyttet murer

Tømrer/låse: Michael Gottlieb

Kontaktes på telefon 27285605  mail: mick.gottlieb@gmail.com

Michael kan lave vinduer og diverse andet, så giv ham evt. et kald om andre opgaver du gerne vil have lavet.

Vh. bestyrelsen FM2    mail: andelfm2@gmail.com


ORDENSREGLER

Ordensreglerne er en fælles rammesætning for god adfærd og skik i vores forening.
Som med vedtægterne, kan du stille forslag til ændringer, og disse vil blive behandlet på den ordinære generalforsamling.

Du kan læse de aktuelle regler her nedenunder.


A/B Fredens Mølle II 

Postadresse: Postkasse, Norlandsgade 11 porten, 2300 Kbh. S.

Affald:          Affaldsposer eller andre genstande må ikke

     henstilles på trapperne.

                   Affaldscontainerne bedes benyttet og

                    affaldssortering bedes finde sted.

Badning:      Undgås så vidt muligt mellem kl. 23.00-06.00

Bestyrelsen: Kontoret har åbent for personlig henvendelse

                   mandage ml. kl. 18:30-19.

                   Meddelelser til bestyrelsen kan mailes

                   (andelfm2@gmail.com) samt lægges i

                   postkassen i porten.

Cykler:        Må ikke stilles i opgange, gårde eller porte –

                   cykelkælderen bedes benyttet hertil.

Døre:           Yderdøre til gård og gade skal være låst. Loftsdøre

                    skal holdes lukkede på grund af brandfare.

Husdyr:        Er tilladt – må dog ikke være til gene for naboerne.

                   Katte skal være steriliserede/kastrerede.

Motorkøretøjer:  Motorcykler og knallerter må ikke henstilles i

                        gårde eller porte.

 Cykelkælderen må ikke benyttes på grund af brandfare.

Musik:          Må ikke være til gene for naboerne. Skal dæmpes

                   senest kl. 23.00. Ved fester anbefaler bestyrelsen,

                   at dette meddeles øvrige beboere ved opslag i

                   opgangen.        

Rygning:      Rygning er forbudt på for- og bagtrapper samt på

                   øvrige indendørs fællesarealer i foreningen.

Skiltning:      På hoveddør skal indehaver have et professionelt

                   fremstillet navneskilt.

                   Bestyrelsen opfordrer til at der ikke er

                   klistermærker på og store huller i dørene.

Støj:            Vaskemaskiner, boremaskiner og andet støjende

                   værktøj må ikke benyttes i tidsrummet

                   21.00 – 07.00 (søn- og helligdage først efter 09.00)

                   Derudover henstilles alle til ikke at løbe, trampe og

                   hoppe på trapperne samt ikke at smække, men at

                   lukke deres døre roligt i.

Trapper:      Der må ikke henstilles noget på for- og bagtrapper

                  eller afsatser.

Tøjtørring:    Der henstilles til at gårdens tørrestativer eller

                   tørrelofterne benyttes hertil.

Vinduer:       I dårligt vejr skal vinduerne holdes lukket på

                   trapper og loftarealer.

Bestyrelsen opfordre alle til efter bedste evne at sørge for orden, så vi alle kan opleve et godt naboskab.


Kontakt

Bestyrelseslokalet er åbent mandage ml. 18:30 og 19:00, findes i kælderen under Nordlandsgade 11 (igang fra gården, ved cykelkælderen).
Skriftlige henvendelser afleveres i postkasse i porten (mellem Nordlandsgade 9a og 11) eller i bestyrelseslokalet i åbningstiden.

Post adresse:
AB Fredensmølle 2
Nordlandsgade 11, porten
2300 København S.
Denmark

Herunder er email adresser opdelt efter emne:

Skal du have ændret navneskilt på enten postkasse eller dørtelefon, bedes du sende en email hertil.

Ønsker du at sælge en andel skal du tage kontakt hertil, så kommer du rigtigt igang og får den nødvendige vedledning.

Forslag, ønsker, kritik eller andet til bestyrelsen bedes sendes til denne email adresse.

Wind Administration er vores administrationsselvskab.
De kan hjælpe med de fleste andre forespørgelser.
Kan også kontaktes på telefon: 32 64 46 00